Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky pro inzerci na internetovém serveru Veterancentrum.cz<br><br>

Rozsah platnosti:<br>

Tyto obchodní podmínky upravují podmínky pro uveřejňování inzerce (zejména v podobě bannerů a textové inzerce) objednané zadavatelem inzerce (dále jen „zadavatel“) na Veterancetrum.cz
<br><br>
Objednávka a realizace inzerce:<br>

Inzerce se přijímá výhradně na základě objednávky, případně na základě uzavřené smlouvy o inzerci. Objednávka musí obsahovat všechny potřebné náležitosti zejména pak: jméno zadavatele, sídlo zadavatele, adresu pro zaslání fakturace, IČO a DIČ, bankovní spojení, jméno odpovědné osoby, přesnou specifikaci objednaného reklamního formátu a požadovaný termín realizace objednávky. Objednávka musí být doručena v písemné formě na adresu Veterancentrum.cz poštou, faxem, osobně nebo e-mailem. Nabízené reklamní formáty jsou specifikovány v platném ceníku inzerce a jeho přílohách. Pokud není výslovně dohodnut termín uveřejnění inzerce, potom závisí její uveřejnění na možnostech Veterancetrum.cz. Pokud není výslovně dohodnuto určité umístění inzerce, potom závisí její uveřejnění na možnostech Veterancetrum.cz Na žádost zadavatele Veterancetrum.cz zašle zadavateli potvrzení objednávky (písemně nebo e-mailem). Uzavřením smlouvy o inzerci se rozumí potvrzení objednávky ze strany Veterancentrum.cz. V případě, že nedojde k potvrzení objednávky ze strany Veterancetrum.cz, se považuje za uzavření smlouvy uveřejnění inzerce na Veterancentrum.cz nebo přijetí platby (i částečně) za inzerci na účet Veterancentrum.cz
<br><br>
Předání podkladů, odpovědnost za obsah inzerce:<br>

Zadavatel se zavazuje předat poklady pro inzerci nejpozději 3 pracovní dny před začátkem reklamní kampaně emailem na . Nedodání podkladů v tomto termínu se považuje za storno objednávky ze strany zadavatele a v tomto případě je Veterancentrum.cz oprávněno fakturovat stornopoplatek (viz. Část Storno objednávky ze strany zadavatele). Za včasné a bezchybné dodání podkladů je odpovědný zadavatel. Zadavatel rovněž odpovídá za obsah a právní přípustnost materiálů určených pro inzerci na Veterancentrum.cz. Veterancentrum.cz neodpovídá za správnost údajů v uveřejněných inzerátech/re­klamách a rovněž není povinna zkoumat, zda jimi nejsou porušována práva třetích osob. Veterancentrum.cz také není odpovědná za případné porušení práv třetích stran. V případě uplatnění náruku třetí strany v souvislosti s uveřejněním prokazatelně nepravdivého či právně nepřípustného inzerátu či reklamního sdělení zadavatel přebírá veškeřé závazky z zakovýchto oprávněných nároků vyplývajících a je povinen nahradit Veterancentrum.cz škody, které jí výše uvedeným jednáním vzniknou. Předané podklady není Veterancentrum.cz povinna po skončení reklamní kampaně uchovávat, případně zadavateli vracet.
<br><br>
Právo odmítnout objednávku / inzerci:<br>

Veterancentrum.cz má právo nepřijmout objednávku inzerce od zadavatele, který dluží za dříve zveřejněnou inzerci, případně pozastavit plnění až do zaplacení dlužné částky. Pokud by vznikly odůvodněné pochybnosti o platební schopnosti zadavatele a pokud není zajištěna na žádost Veterancentrum.cz žádná přiměřená a včasná platba předem, vyhrazuje si Veterancentrum.cz právo v každém případě a kdykoliv odstoupit od smlouvy. Veterancentrum.cz si rovněž vyhrazuje právo odmítnout objednávku inzerce bez uvedení důvodu.
<br><br>
Storno objednávky ze strany zadavatele:<br>

Pro případ odstoupení zadavatele od objednané inzerce se zadavatel zavazuje zaplatit Veterancentrum.cz následující storno poplatky:
<br>
Odstoupení zadavatele od objednané inzertní kampaně do 30 kalendářních dnů před začátkem kampaně uvedeným v objednávce nebude zpoplatněno stornopoplatkem
Odstoupení zadavatele od objednané inzertní kampaně ve lhůtě 29 až 15 kalendářních dní před začátkem kampaně uvedeným v objednávce – stornopoplatek 50% ceny
Odstoupení zadavatele od objednané inzertní kampaně ve lhůtě méně než 14 kalendářních dní před začátkem kampaně – stornopoplatek činí 100% ceny
<br><br>
Platební podmínky:<br>

V případě zadavatelů, kteří již v minulosti inzerovali na Veterancentrum.cz jsou platební podmínky předmětem dohody mezi zadavatelem a Veterancentrum.cz
<br><br>
Reklamace – náhradní plnění"<br>

Reklamace musí být uplatněna zadavatelem do 10 kalendářních dnů od okamžiku vzniku reklamované skutečnosti a to mailem na . V opačném případě zaniká nárok na její nápravu- Veterancentrum.cz je povinna informovat o přerušení kampani z důvodu technického nebo jiného zavinění v případě, že toto ohrožuje splnění závazků daných objednávkou. V případě, že uvedené ohrožení nastane, navrhne Veterancentrum.cz bez zbytečného odkladu postup k vyřešení situace. Zadavateli bude v případě chybného zveřejnění inzerce ze strany Veterancentrum.cz (např. špatné zadání URL, záměna inzerátů, atd.) poskytnuta sleva nebo náhradní zveřejnění. Sleva se poskytne vždy v tom rozsahu, v jakém byl účel inzerátu omezen. Pro případ zásahu vyšší moci je Veterancentrum.cz zbavena odpovědnosti k plnění závazků a poskytování náhrad za vzniklé škody.
<br><br>
Technické podmínky inzerce"<br>

Technické podmínky inzerce (zejména rozměry, velikost a garantované počty shlédnutí) jsou součástí platného ceníku inzerce. Veterancetrum.cz si vyhrazuje právo odmítnout přijetí inzerce v případě, že nesplňuje technické podmínky uvedené v platném ceníku. Náklady na úpravu špatných, nekompletních, či rozměrově neodpovídajících podkladů nese zadavatel.
<br><br>
Umístění inzerce na Veterancentrum.cz – reklamní pozice:<br>

Pro většinu nabízených reklamních formátů je na Veterancentrum.cz vyčleněno určité umístění (tzv. reklamní pozice), tj. počet reklamních ploch je omezen. Na jedné reklamní pozici proto může být zobrazována inzerce několika zadavatelů. Skutečnost, že inzerce jednoho zadavatele se na dané reklamní pozici střídá s inzercí jiného zadavatele, není porušením těchto všeobecných podmínek a zadavatel z tohoto důvodu nemůže odstoupit od smlouvy a ani mu nevzniká nárok na úhradu ze strany Veterancentrum.cz Před začátkem reklamní kampaně má každý zadavatel právo žádat informace o přesném umístění jeho reklamní kampaně.
<br><br>
Změny obchodních podmínek:<br>

Veterancentrum.cz si vyhrazuje právo měnit tyto obchodní podmínky. Po jakékoli takovéto změně provozovatel zveřejní změněné obchodní podmínky na www.veterancentrum.cz a tím o této změně informuje zadavatele. Takto zveřejněné obchodní podmínky jsou považovány za platné a nahrazují obchodní podmínky platné před datem změny.
<br><br>
Závěrečná ustanovení:<br>

Právní vztahy, které nejsou upraveny těmito obchodními podmínkami nebo doplňující smlouvu, se řídí příslušnými právními předpisy. Tyto obchodní podmínky tvoří nedílnou součást ceníku inzerce Veterancentrum.cz. Objednáním inzerce na Veterancentrum.cz nebo zaplacením (i částečným) inzerce na Veterencentrum.cz zadavatel vyslovuje s těmito obchodními podmínkami souhlas.